447 BA Nature & Outdoor Studies

Introduction

Studiet gir praktiske ferdigheter, kunnskaper, holdninger og erfaringer knyttet til natur, miljø, kultur og friluftsliv. Hovedvekten er lagt på solide basisferdigheter innenfor det enkle friluftslivet i ulike naturtyper, på solid erfaring med pedagogiske problemstillinger knyttet til formidling, og på fordypet innsikt i temaer knyttet til friluftsliv, samfunn, kultur, natur og miljø.

Target Group and Admission Requirements

Målgruppen er søkere med generell studiekompetanse som ønsker en fag- og profesjonsutdanning innen natur- og friluftslivsfag. Studiet gir tverrfaglig utdanning og skal i første rekke gi kompetanse for arbeid med formidling av temaer knyttet til natur, miljø og friluftsliv. Studiet kan sammen med annen utdanning, gi grunnlag for arbeid innen skoleverket, frivillige organisasjoner, offentlig virksomhet, reiselivsnæring, helse-, rehabiliterings- og sosialarbeid, og i andre typer friluftslivsforetak.

Det er et krav at samtlige studenter skal ha fullført Røde Kors sitt førstehjelpskurs eller tilsvarende (minst 15 timer), før de reiser ut på første egenferd ved studiet. Dette er før studentene starter på emnet 1211. Studenter som kan dokumentere å ha har fullført denne typen kurs innen tre år tilbake vil få dette godkjent.

Aim of the Programme

Studiet gir tverrfaglig utdanning innen natur, helse, miljø og friluftsliv. Studentene skal utvikle forståelse av forholdet mellom levende organismer og miljøforhold og spesielt menneskets plass i naturen. Studiet skal gi studentene solide praktisk ferdigheter innenfor friluftsliv og det skal legge grunnlag for et aktivt engasjement i forhold til natur og friluftsliv, med spesielt fokus på friluftsliv som fenomen, dets historie, utvikling og forvaltning. Studentene skal få en solid kompetanse for arbeid med formidling av friluftsliv, naturfaglige tema og kulturtradisjoner. Studiet skal gi studentene grunnlag for å arbeide videre på masternivå, med friluftslivstema på Institutt for idrett og friluftsliv eller naturfaglige tema ved Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag.

Further Education opportunities

Studiet kvalifiserer for opptak til mastergradsstudium i friluftsliv og natur-, helse- og miljøvern. Fullfører man i tillegg 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning gir dette kompetanse som adjunkt i skoleverket.

Curriculum and structure

Teaching and Learning Methods

Studentene skal følges opp under hele studieløpet med arbeids- og undervisningsformer som inkluderer uteundervisning i form av turer og egenferder, ekskursjoner, felt- og laboratorieundervisning, forelesninger, praksis, rapporter, gruppe- og seminararbeid.

Theory and Practical Training

Assessment Methods

Studentenes kunnskaper blir vurdert gjennom mappeevaluering, muntlig og skriftlig eksamen. For å avlegge eksamen må studentene fullføre obligatorisk undervisning og få godkjent studentmappe og rapporter.


Minor adjustments may occur during the academic year, subject to the decision of the Dean

Publisert av / forfatter Carl-magnus Nystad <Carl-Magnus.NystadSPAMFILTER@hit.no>, last modified Carl-Magnus Nystad - 28/04/2006