939 Creative Machine Knitting

Introduction

Studiet er eit påbyggingsstudium, og er organisert som eit deltidsstudium med 6 vekesamlingar over eitt studieår. Studiet gjev 30 studiepoeng.

Studiet kan vere del av ei bachelorgrad i folkekunst eller del av ei fleirfagleg bachelorgrad.

Studiet kan også vere ei fordjuping innan faglærarutdanning i formgjeving, kunst og handverk og eit vidareutdanningstilbod for faglærarar innan formgjeving, kunst og handverk / praktisk estetiske fag.

Target Group and Admission Requirements

Målgruppe er studentar innan formgjeving, kunst og handverk, folkekunststudentar, lærarar i vidaregåande skole, utøvarar innan strikking og handverkarar som ynskjer å etablere eiga strikkeverksemd.

Opptakskravet er 120 studiepoeng folkekunst der minimum 60 stp er innan det tekstile fagfeltet, eller 120 studiepoeng innan formgjeving, kunst og handverk / praktisk estetiske fag med minimum 60 stp tekstil eller tilsvarande realkompetanse.

Curriculum and structure

Se emnet Kreativ maskinstrikking i emnetabellen


Minor adjustments may occur during the academic year, subject to the decision of the Dean

Publisert av / forfatter Mette Venheim <mette.venheimSPAMFILTER@hit.no>, last modified Liang Xiaoli - 14/08/2007