Estate Agent, bachelor

Target Group and Admission Requirements

Studiet retter seg mot de som ønsker å arbeide med salg av eindommer og eiendomsmegling. Studiet er praktisk rettet og gir studentene gode kunnskaper om megleren sin rolle i den praktiske hverdagen, samtidig vil studentene få gode kunnskaper innen økonomi og jus. Studiet vil gi kandidatene gode forutsetninger for å arbeide som eiendomsmegler etter avsluttet studium Studiet er godkjent Kredittilsynet (31.01.07), og gir studentene mulighet for å bli statsautoriserte eiendomsmeglere etter to år med arbeidserfaring.

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Aim of the Programme

Studiet skal gi studentene solide kunnskaper innen eiendomsmeglerfagene og lover og forskrifter som utøver av yrket berøres av. Studentene skal gis kunnskap om eiendomsmegling i praksis og dokumentbehandling, samt regnskapslære, økonomi, oppgjør ved omsetning av eiendom og behandling av betrodde midler.

Further Education opportunities

Studiet kvalifiserer for videre masterstudium i inn- og utland, samt satsautorisasjon.

Curriculum and structure

Studiet er knyttet opp mot 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon, og en del av emnene er felles med dette studiet. Studiet har også felles emne med andre studium ved høgskolen.

Hele studiet er på 180 studiepoeng fordelt med 30 studiepoeng på hvert semester. Studiet gir tittelen Bachelor i eiendomsmegling.

Studiet er delt opp i emner som til vanlig varer 1 semester der hvert emne har 3-10 undervisningstimer pr uke. Hvert emne gir studiepoeng som svarer til den arbeidsmengden emnet krever.

Valgemner
I studieplanen er det satt opp forslag til valgemne, men det anbefales at studentene velger 5553 Samfunnsvitenskaplig metode og 5205 Foretaksstrategi. Studentene kan velge valgemne fritt innenfor høgskolens studieprogram, se også andre studieplaner for andre studier ved høgskolen. Timeplan og eksamensplan kan avgrense dette valget noe. I noen sammenhenger vil det være viktig å passe på at man velger rett valgemne med tanke på opptak til andre studium, evenutell kvalifisering til bedriftsøkonom eller overgang til statsautorisert regnskapsfører.

Teaching and Learning Methods

Det vil bli benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer i emnene som inngår i studieplanen, det vil bli forelesninger, seminarer, gruppeoppgaver, individuelle oppgaver, ekskursjoner og det legges opp til at studentene skal få mulighet til arbeidserfaring ved praksisplass i 6. semester. Tradisjonelle forelsningsformer kan bli supplerte med aktiv bruk av e-post, internett og databasert modellverktøy.

Theory and Practical Training

Studiet har en teoretisk basis, men det vil bli lagt vekt på å benytte mest mulig praktiske eksempler i undervisningen. I siste semester i det tredje studieåret vil det være mulig å velge mellom en praktisk variant og en teoretisk variant. Studier og praksis i dette semesteret kan foregå utenlands.

Assessment Methods

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal evalueres. Høgskolen vil benytte varierte evalueringsformer. Aktuelle evalueringsformer går fram av emneomtalene. Det benyttes bokstavkarakterer A-F (der F er ikke bestått).


Minor adjustments may occur during the academic year, subject to the decision of the Dean

Publisert av / forfatter Mette Venheim <mette.venheimSPAMFILTER@hit.no>, last modified Liang Xiaoli - 14/08/2007