388 Ecology and Natural Resources, bachelor

Introduction

Svært mange forskere mener at verden i dag står overfor store miljøproblemer som er skapt av menneskets inngrep i naturlige kretsløp. Klimaforandringer, befolkningsøkning, bruk av jord- og vannressurser krever faglig kompetanse for å få til en bærekraftig utvikling. Også i norske lokalsamfunn er økologiske kunnskaper koblet med kunnskaper i forvaltning og planlegging, noe som er nødvendig for å skape et bedre samfunn i årene framover.

Target Group and Admission Requirements

Studiet er rettet mot studenter med interesse for natur- og friluftslivsforvaltning og som ønsker en utdanning med fokus på vern av naturområder, biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning av naturressursene, økoturisme og økologisk arealplanlegging.

Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse.

Aim of the Programme

Studiet er en tverrfaglig utdanning som gir økologisk innsikt for å kunne forvalte naturressurser for fremtidige generasjoner både i global og lokal sammenheng. Studiet gir grunnkunnskaper innen biologiske og geologiske emner som fundament for en gjennomgang av ulike økosystemer og forvaltningstema med vekt på ferskvann, fjell, vilt og fisk. Kompetanse innen forvaltning av disse sidene av våre naturressurser blir lagt opp rundt lovverk og planlegging med geografiske informasjonsystemer (GIS) som redskap.

Studiet skal legge grunnlag for et aktivt og realistisk samfunnsengasjement innen det aktuelle fagområdet og formidle ulike verdisyn i forbindelse med dette. Det skal sette studentene i stand til å håndtere verdiladete og kontroversielle spørsmål knyttet til bruk og forvaltning av naturressursene.

Further Education opportunities

Studiet gir grunnlag for opptak på Masterstudium i natur-, helse- og miljøvern.

Curriculum and structure

Første studieår gir grunnleggende kunnskaper om klimatiske, geologiske og biologiske forhold. Videre gjennomgås bruk av naturen til friluftslivformål og hvordan utviklingen av synet på naturen har skiftet gjennom tidene. Andre og tredje studieår omfatter spesielle økologiske forhold knyttet til ferskvann, fjell, vilt og fisk, og dette blir også sett i sammenheng med naturbasert reiseliv. Forhold mellom levende organismer og miljøforhold med spesiell vekt på menneskets påvirkning blir lagt vekt på. Det legges vesentlig vekt på hvordan en gjennom arealplanlegging kan håndtere verneverdige områder i samsvar med lovverk, og hvordan digitale kart er et nødvendig redskap i dette arbeidet.

Teaching and Learning Methods

Undervisningen er basert på forelesninger, feltkurs, ekskursjoner og laboratorieøvelser. Studentene blir fulgt opp gjennom studieløpet med veiledning gjennom arbeids- og undervisningsformer som inkluderer felt- og laboratorieundervisning med rapportskriving, prosjekt, seminaroppgaver, gruppe- og seminarundervisning osv. Det er lagt vekt på praktiske prosjekt i læringsprosessen. De ulike arbeids- og undervisningsformene er omtalt i de enkelte emneomtalene.

Gyldig fravær (sykemelding) inntil 20% fra en obligatorisk del av et emne vil bli akseptert. Ved fravær større enn 20% vil ikke studenten få godkjent denne delen av emnet. Studenten vil i så fall ikke ha krav på fortrinnsrett til plass på felt/laboratoriekurset neste gangen det blir satt opp.

Assessment Methods

I de fleste emnene vil det være både underveisvurdering og sluttvurdering.
I mange emner vil seminaroppgaver og lignende være del av vurderinga. Aktuelle vurderingsformer går fram av emneomtalene.


Minor adjustments may occur during the academic year, subject to the decision of the Dean

Publisert av / forfatter Mette Venheim <mette.venheimSPAMFILTER@hit.no>, last modified Liang Xiaoli - 14/08/2007