448 Pollution and the Environment, bachelor

Introduction

Svært mange forskere mener at verden i dag står overfor store miljøproblemer som er skapt av menneskets inngrep i naturlige kretsløp. Klimaforandringer, befolkningsøkning, bruk av jord- og vannressurser krever faglig kompetanse for å få til en bærekraftig utvikling. Kunnskaper om ulike typer forurensning og deres effekter blir stadig viktigere innen forvaltning og planlegging i årene framover.

Bachelorstudiet i forurensning og miljø gir kompetanse for å arbeide som miljøkonsulent i offentlig og privat virksomhet. Det dreier seg om oppgaver knyttet til drift av vannverk, kloakkrenseanlegg, avfallsanlegg, miljøstasjoner m.m. Dessuten legges det stadig større vekt på at kommunene kan håndtere godkjennings- og tilsynsoppgaver etter forurensningsloven når det gjelder avfall, støy, radonstråling, forurenset grunn, drikkevann. Tilknyttet dette er også arbeidsmiljøproblematikk, risikovurderinger, byggesaksbehandling og ulike planleggingoppgaver. Arbeid med denne typen oppgaver er også aktuelle i fylkesmennenes miløvernavdelinger og private konsulent- og ingeniørfirmaer.

Det er per i dag svært få andre utdanninger i Norge som dekker disse viktige samfunnsoppgavene.

Target Group and Admission Requirements

Studiet er lagt opp for studenter med interesse for forebyggende arbeid innen offentlig og privat virksomhet i forbindelse med forurensning av jord, vann og luft og andre spesielle miljøbetingede forhold, som for eksempel støy, inneklima og stråling m.m.

Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse.

Aim of the Programme

Studiet er en tverrfaglig utdanning og gir innsikt i fysiske, kjemiske og biologiske miljøfaktorer som kan ha negative effekter på helse og trivsel. Studiet tar sikte på å gi kompetanse i å kunne forebygge slike forhold og derved sikre et godt miljø for nåværende og fremtidige generasjoner. Det gir både grunnkunnskaper innen basale fagområder og praktisk kunnskap i forvaltning og planlegging for å kunne utrede konsekvenser og føre tilsyn med disse forholdene i offentlig og privat virksomhet. Kandidatene skal få kompetanse til å bruke miljølovverk og offentlig regelverk for øvrig i forvaltningsoppgaver og planlegging, og også kompetanse i å bruke digitale kart (geografiske informasjonsystemer GIS) som arbeidsredskap.

Studiet skal legge grunnlag for et aktivt og realistisk samfunnsengasjement innen det aktuelle fagområdet og formidle ulike verdisyn i forbindelse med dette. Det skal sette studentene i stand til å håndtere verdiladede og kontroversielle spørsmål knyttet til bruk og forvaltning av natur og miljø.

Further Education opportunities

Studiet gir grunnlag for opptak på Masterstudium i natur-, helse- og miljøvern.

Curriculum and structure

Første studieår gir grunnleggende kunnskaper om klimatiske, geologiske og biologiske forhold. I andre og tredje studieår gjennomgås miljøforhold som er sentrale for lokalmiljøet. Sentrale eksempler på slike forhold er grunnvann, overflatevann, vannforsyning, kloakkrensing, avfallshåndtering, støy, inneklima, stråling med mer. Miljølovverk, forskrifter innen miljørettet helsevern og arealplanlegging er også en viktig del av studiet, og bruk av digitale kart (GIS) som er et nødvendig redskap i offentlig planlegging, blir gitt relativ bred plass.

Teaching and Learning Methods

Undervisningen er basert på forelesninger, feltkurs, ekskursjoner og laboratorieøvelser. Studentene blir fulgt opp gjennom studieløpet med veiledning gjennom arbeids- og undervisningsformer som inkluderer felt- og laboratorieundervisning med rapportskriving, prosjekt, seminaroppgaver, gruppe- og seminarundervisning osv. Det er lagt vekt på praktiske prosjekt i læringsprosessen. De ulike arbeids- og undervisningsformene er omtalt i de enkelte emneomtalene.

Gyldig fravær (sykemelding) inntil 20% fra en obligatorisk del av et emne vil bli akseptert. Ved fravær større enn 20% vil ikke studenten få godkjent denne delen av emnet. Studenten vil i så fall ikke ha krav på fortrinnsrett

Assessment Methods

I de fleste emnene vil det være både underveisvurdering og sluttvurdering.
I mange emne vil seminaroppgaver og lignende være del av vurderinga. Aktuelle vurderingsformer går fram av emneomtalene


Minor adjustments may occur during the academic year, subject to the decision of the Dean

Publisert av / forfatter Mette Venheim <mette.venheimSPAMFILTER@hit.no>, last modified Liang Xiaoli - 14/08/2007