Outdoor Life, Culture & Nature Guiding II, advanced programme 2

Target Group and Admission Requirements

Målgruppen er egne studenter som har fullført Friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1 og 2, og studenter fra andre høgskoler i landet med tilsvarende utdanning, som ønsker en solid profesjonsutdanning innenfor friluftsliv. Studiet kan sammen med annen utdanning, gi grunnlag for arbeid innen skoleverket, frivillige organisasjoner, offentlig virksomhet, reiselivsnæring, helse-, rehabiliterings- og sosialarbeid, og andre virksomhetsområder.

Aim of the Programme

Studiet skal gi studentene en bred og solid veilederkompetanse innenfor friluftslivet, samtidig som det skal gi studentene grunnlag for å studere videre på masternivå med friluftslivstema tilknyttet pedagogiske, samt kultur- og samfunnsvitenskaplige perspektiver.

Further Education opportunities

Studiet er et 1-årig påbyggingsstudium på 60 stp. Studiet er en avsluttet enhet, men kan også gå inn som en del av en bachelorgrad. Studiet bygger videre på Friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1 og 2, eller tilsvarende studium ved andre utdanningsinstitusjoner. Fullført Friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1, 2 og 3 gir en bachelorgrad i friluftsliv, kultur- og naturveiledning. Fullfører man i tillegg 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, gir dette kompetanse som adjunkt i skoleverket. Ulike kombinasjoner av studier i friluftsliv og andre studium kvalifiserer for opptak til Masterstudium i kroppsøving, idrett og friluftsliv.

Curriculum and structure

Studiet skal gi studentene:

  • Solid veilederkompetanse innenfor friluftslivet
  • Grunnleggende kompetanse i det å håndtere ulykker og kriser ute i naturen
  • Fordypet innsikt i forskningsteori og metode knyttet til friluftsliv, kultur og samfunn
  • Utvidet evne til å vurdere sin egen kompetanse
  • Grunnleggende kompetanse i prosjektarbeid knyttet til friluftsliv, kultur og samfunn.

Innenfor emnet 1268 Friluftsliv og veilederlære III, med praktisk pedagogisk fordypning må studentene velge mellom naturtypene kyst, vassdrag og fjell/bre. I dette emnet er det lagt en obligatorisk ferd i slutten av vårsemesteret. Studentene må gjennomføre denne ferden for å få vitnemål.

Studentene står i utgangspunktet fritt til å velge andre emner, fra andre studium, i dette semesteret. Dette må gjøres etter avtale med studieansvarlig på eget studium og fagansvarlig for valgemnet.

Teaching and Learning Methods

Studentene skal følges opp under hele studieløpet med arbeids- og undervisningsformer som inkluderer uteundervisning i form av ferder og egenferder, forelesninger, praksis, rapporter, gruppe- og seminararbeid.

Assessment Methods

Studentenes kunnskaper blir vurdert gjennom studentmapper, rapporter og skriftlig eksamen. For å få vitnemål må studentene fullføre obligatorisk undervisning og få godkjent studentmapper og rapporter.


Minor adjustments may occur during the academic year, subject to the decision of the Dean

Publisert av / forfatter Carl-Magnus Nystad <Carl-Magnus.NystadSPAMFILTER@hit.no>, last modified Espen Johansen - 27/12/2007