Outdoors, Culture and Nature Guiding, bachelor

Target Group and Admission Requirements

Målgruppen er søkere med generell studiekompetanse som ønsker en fag- og profesjonsutdanning innenfor friluftsliv. Studiet gir tverrfaglig utdanning og skal i første rekke gi kompetanse for arbeid med formidling av og friluftsliv. Studiet kan, alene eller sammen med annen utdanning, gi grunnlag for arbeid innen skoleverket, frivillige organisasjoner, offentlig virksomhet, reiselivsnæring, helse-, rehabiliterings- og sosialarbeid, og andre virksomhetsområder.

Det er et krav at samtlige studenter skal ha fullført Røde Kors sitt førstehjelpskurs, eller tilsvarende (minst 15 timer), før de reiser ut på første egenferd ved studiet. Studenter som kan dokumentere å ha har fullført denne typen kurs innen tre år tilbake vil få dette godkjent.

Aim of the Programme

Studiet skal gi studentene en bred og solid utdanning innen friluftsliv. Studentene skal få muligheten til å utvikle solide praktiske ferdigheter og fordypet kunnskap om friluftsliv som fenomen, herunder historie, utvikling og forvaltning. Studiet skal gi en solid kompetanse for arbeid med formidling av friluftsliv. Studentene skal også få lagt et grunnlag for å arbeide videre med friluftslivstema tilknyttet pedagogiske, samt kultur- og samfunnsvitenskaplige perspektiver på Masterstudium.

Further Education opportunities

Studiet er et 3-årig grunnstudium på 180 stp. Studiet er en avsluttet helhet og gir studentene graden bachelor. Studiet kvalifiserer for opptak til mastergradstudiet i friluftsliv. Fullfører man i tillegg 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning gir dette kompetanse som adjunkt i skoleverket.

Curriculum and structure

Studiet gir praktiske ferdigheter, kunnskaper, holdninger og erfaringer knyttet til friluftslivsveiledning. Hovedvekten er lagt på solide basisferdigheter innenfor det enkle friluftslivet i ulike naturtyper, på solid erfaring med pedagogiske problemstillinger knyttet til friluftslivsformidling, og på fordypet innsikt i temaer knyttet til friluftsliv, samfunn, kultur og natur. Studiet gir også fordypet innsikt i forskningsteori og metode, samt grunnleggende kompetanse i prosjektarbeid knyttet til friluftsliv, kultur og samfunn.

Det første studieåret gir:

 • Grunnleggende basisferdigheter innenfor enkelt friluftsliv i ulike naturtyper
 • Grunnleggende erfaring med friluftslivsformidling og veiledning
 • Innsikt i friluftslivets historie og utvikling
 • Innsikt i norsk friluftslivsforvaltning
 • Evne til å vurdere sin egen kompetanse og bli i stand til å velge tur etter evne
 • Et grunnlag for refleksjon rundt holdninger og erfaringer i tilknytning til friluftsliv, samfunn, kultur og natur

Det andre studieåret gir:

 • Solide basisferdigheter innenfor en valgt gren av friluftslivet og innen vinterfriluftsliv
 • Solid erfaring med veiledning som formidlingsmetode innen friluftslivet
 • Fordypet innsikt i problemstillinger knyttet til friluftsliv, kultur og samfunn
 • Utvidet evne til å vurdere sin egen kompetanse og bli i stand til å velge: tur etter evne
 • Et solid grunnlag for refleksjon rundt holdninger og erfaringer i tilknytning til friluftsliv, samfunn, kultur, natur og menneske

Det tredje studieåret gir:

 • Solid veilederkompetanse innenfor friluftslivet
 • Grunnleggende kompetanse i det å håndtere ulykker og kriser ute i naturen
 • Utvidet evne til å vurdere sin egen kompetanse
 • Fordypet innsikt i forskningsteori og metode knyttet til friluftsliv, kultur og samfunn
 • Grunnleggende kompetanse i prosjektarbeid knyttet til friluftsliv, kultur og samfunn.

Innenfor emnet 1263 Friluftslivspedagogikk med praktisk fordypning I må studentene velge mellom kyst eller vassdrag som praktisk fordypning.

Innenfor emnet 1262 Friluftsliv og veilederlære II, fjell/bre, med valgfri fordypning kan studenten velge mellom naturtypene kyst, vassdrag og fjell/bre.

Innenfor emnet 1267 Friluftslivspedagogikk med praktisk fordypning II må studentene videreføre den fordypningen de valgte i høst semesteret i emnet 1262 Friluftsliv og veilederlære, fjell/bre, med valgfri fordypning.

Innenfor emnet 1268 Friluftsliv og veilederlære III, med praktisk pedagogisk fordypning

må studentene velge mellom naturtypene kyst, vassdrag og fjell/bre. I dette emnet er det lagt en obligatorisk ferd i slutten av vårsemesteret. Studentene må gjennomføre denne ferden for å få vitnemål.

5. semester er valgfritt. Studentene står i utgangspunktet fritt til å velge andre emner, fra andre studium, i dette semesteret. Dette må gjøres etter avtale med studieansvarlig på eget studium og fagansvarlig for valgemnet.

Studentene kan også velge å gjennomføre et utenlandsopphold dette semesteret.

Teaching and Learning Methods

Studentene skal følges opp under hele studieløpet med arbeids- og undervisningsformer som inkluderer uteundervisning i form av turer og egenferder, forelesninger, praksis, rapporter, gruppe- og seminararbeid.

Assessment Methods

Studentenes kunnskaper blir vurdert gjennom studentmapper, rapporter og skriftlig eksamen. For å få vitnemål må studentene fullføre obligatorisk undervisning og få godkjent studentmapper og rapporter.


Minor adjustments may occur during the academic year, subject to the decision of the Dean

Publisert av / forfatter Carl-Magnus Nystad <Carl-Magnus.NystadSPAMFILTER@hit.no>, last modified Liang Xiaoli - 14/08/2007