Specialisation in Sports Studies, fordypning

Target Group and Admission Requirements

Studiet er et tredje studieår innen idrettsfaglige studier. Det kreves derfor idrett årsstudium eller årsenhet i kroppsøving som første studieår, trenerstudium eller tilsvarende i andre studieår.

Aim of the Programme

Studiet bygger videre på 410 Trenerstudium, og det gis her en ytterlige fordypning og spesialisering innenfor idrettsfaglige emner som er relevante for formidling og forståelse av en valgt fordypningsidrett. Det er et overordnet mål at sammenhengen mellom teori og praksis skal gi mer kunnskap og bedre forståelse for fordypningsidretten, for koblingen mellom fordypningsidretten og en valgbar teoretisk modul (idrettsfysiologi, idrettspedagogikk eller idrettssosiologi) og økt kunnskap og vitenskaplighet i dette teoretiske fagområdet.

Further Education opportunities

Studiet bygger på Idrett årsstudium eller Kroppsøving årsenhet og Trenerstudium, og kan inngå som tredje år i bachelorløpet ”Idrettsvitenskap”. Dette bachelorløpet gir grunnlag for opptak til toårig masterutdanning i kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag.

Curriculum and structure

Fordypningsidretten er sentral i studiets innhold og i sammenheng med fordypningsidretten velges det en teoretisk modul som skal gi idrettens praktiske karakter også en teoretisk referanseramme, som igjen skal bidra til økt forståelse av fordypningsidrettens praksisfelt. Studiets innhold har dermed en klar spesialiseringsprofil, knyttet til både det teoretiske og det praktiske feltet.

Teaching and Learning Methods

En del av fagstoffet blir presentert i form av forelesninger. Gjennom konkretisering av fagstoffet ved å knytte det til studentenes egne erfaringer, skal studentene engasjeres og motiveres for deltakelse og diskusjon. Studentene skal i stor grad fremlegge fagstoff og problemstillinger på egen hånd eller i grupper gjennom seminarer, hvor studentenes erfaringer og refleksjoner fra forskjellige fagpraksiser løftes frem og bevisstgjøres.

Assessment Methods

Studiet inneholder følgende forskjellige vurderingsformer: Bacheloroppgave, feltdagbok knyttet til fordypningsidretten og ulike skriftlige innleveringer og muntlige fremleggelser relatert til de valgbare teoretiske modulene.


Minor adjustments may occur during the academic year, subject to the decision of the Dean

Publisert av / forfatter Carl-Magnus Nystad <carl-magnus.nystadSPAMFILTER@hit.no>, last modified Liang Xiaoli - 14/08/2007