Sports Science, bachelor

Target Group and Admission Requirements

Målgruppen er søkere med generell studiekompetanse som ønsker fag- og profesjonsutdanning innen idrettsfaglige emner og som ønsker en fordypning inn mot ulike roller innen trener-, formidlings- og administrasjonsvirksomhet i idretten.

Aim of the Programme

Fordypning administrasjon og ledelse

Studiet i idrett, administrasjon og ledelse er tverrfaglig og yrkesrettet og skal kvalifisere for administrative oppgaver og lederfunksjoner på idrettsfeltet i den offentlige, private og frivillige sektoren av samfunnet. Det er et mål at studentene skal bli kjent med ulike sider av studiet gjennom praktisk arbeid og befaringer, og på den måten synliggjøre teorien i praktisk virkelighet. Gjennom læringsprosesser skal studentene utvikle kunnskap om organisasjon og ledelse, ferdigheter i organisering, planlegging og gjennomføring av prosjekter av ulik art, og god innsikt i idrettspolitikk

Fordypning trening og bevegelse

Studiet er en tverrfaglig og yrkesrettet utdanning som vektlegger kunnskap og ferdigheter i praktiske idretter, men med en nær kobling til ulike teoretiske fagområder. Det gis undervisning og opplæring i naturvitenskaplige, samfunnsvitenskaplige og humanistiske emner som alle har betydning i forståelsen av idrettens praktiske karakter.

Further Education opportunities

Bachelor i Idrettsvitenskap gir grunnlag for opptak til toårig masterutdanning i kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag.

Curriculum and structure

Fordypning administrasjon og ledelse

Det legges vekt på å gi en bred innføring i rammebetingelsene for idrett, kroppsøving og friluftsliv i vårt samfunn. Videre går vi inn på sentrale administrative utfordringer og oppgaver knyttet til fagfeltet. Studentene får erfaring i planlegging og gjennomføring av idrettsarrangement og innføring i idrettspolitiske temaer knyttet blant annet til økonomi, media, sponsing, næringsvirksomhet, markedsføring m.m.

Fordypning trening og bevegelse

Det første studieåret består av omtrent like mye praktisk og teoretisk undervisning. Gjennom undervisningen og læringsarbeidet blir idretten belyst med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver. Studiet i 3. og 4. semester legger vekt på samfunnsvitenskaplige aspekter som blant annet fokuserer på idrettens plass i samfunnet, relasjonen mellom utøver og trener, læring og ledelse i idretten og idrettspsykologi. Naturvitenskaplige emner knyttet til treningslære og idrettsbiologi, har også en sentral plass. Det siste studieåret gir en fordypning og spesialisering innen emner som er relevante for studentens valgte fordypningsidrett. Denne idretten har studenten som fordypning i både andre og tredje studieår.

Teaching and Learning Methods

Studiet er tverrfaglig og problem- og prosjektorientert. Arbeidet med å integrere teoretiske og praktiske aktiviteter står sentralt. Studentene følges opp under hele studieløpet med arbeids- og undervisningsformer som inkluderer praksis, undervisning med veiledning og rapportskriving (mappe), prosjekt, gruppe- og seminarundervisning, forelesinger osv.

Assessment Methods

Studentene blir vurdert ved registrering av deltakelse, praktisk/metodisk eksamen, ulike skriftlige oppgaver, skriftlige sluttprøver og muntlige fremleggelser av fagstoff.


Minor adjustments may occur during the academic year, subject to the decision of the Dean

Publisert av / forfatter Carl-Magnus Nystad <carl-magnus.nystadSPAMFILTER@hit.no>, last modified Liang Xiaoli - 14/08/2007