303 Kulturformidling og leiing, betalingsstudium

Target Group and Admission Requirements

Opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse, med dei unnatak og overgangsordningar som følgjer av regelverket. Ein kan gjennomføre ein eller fleire modular. Det vil bli skrive ut karakterbevis for dei einskilde modulane.

Aim of the Programme

Studietilboda har to målsetjingar. Det tek sikte på å gi studentane ei heilskapleg forståing for det rom og dei vilkår kulturlivet har i samfunnet, og gi kompetanse i emna kulturformidling/ kulturadministrasjon/ kultur og leiing. Studia rettar seg mot tilsette i den kommunale og fylkeskommunale kultursektoren, mot private og offentlege musikk- og kulturinstitusjonar og -organisasjonar og mot arrangørar. Studia vil også vera relevante for dei med kunstnarleg og/eller pedagogisk bakgrunn og for dei som arbeider med informasjon og formidling generelt.

Curriculum and structure

Teaching and Learning Methods

Oppbygging, undervisnings- og læringsformer
Studia er lagt opp slik at det skal vere mogleg å kombinere studiet med fulltidsarbeid. Studia er basert på ein kombinasjon av undervisning, veiledning, sjølvstudium og løysing av oppgåver. Kjernen i undervisninga er to vekesamlingar pr. semester med to introduksjonsdagar i det første semester knytt til første samling. Det nettbaserte undervisingssystemet ClassFronter vil vere eit vesentleg hjelpemiddel i undervisinga, og utanom samlingane vil det vere kontakten mellom kursleiing, førelesarar og deltakarar. Det er derfor ein føresetnad at studentane har tilgang til Internett og e-post.

Pensum

Pensum er 5000 sider hvorav 600 sider er sjølvvald pensum knytt til oppgåveskrivinga fordelt på bolk I og II.

Assessment Methods

Skriftlig gruppeoppgåve i haustsemesteret som tel 20 %, 5 timars individuell eksamen i pensumrelatert teori i vårsemesteret som tel 20%. Avsluttande skriftleg individuell oppgåve som tel 60 %. Ein nyttar bokstavkarakterar, der A til E er bestått, og F er ikkje bestått. Alle oppgåvene må vere bestått for å få bestått karakter i emnet.


Minor adjustments may occur during the academic year, subject to the decision of the Dean

Publisert av / forfatter Ralph Ingemar Stålberg <Ralph.StalbergSPAMFILTER@hit.no>, last modified Birgit Norendal - 03/03/2008